HjemSkatt, næring og landbrukTilskotsordningar i landbruket

Tilskotsordningar i landbruket

Søkje produksjonstilskott

Du kan søkje om produksjonstilskott dersom du driv med jordbruk.

Du kan får støtte til drift av:

 • jordbruksareal
 • grønt- og potetproduksjon
 • husdyrhald

Tilskottet blir gitt etter satsar og soner som blir fastsette i eller i medhald av jordbruksoppgjeret. Formålet med produksjonstilskott er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjema.

Trykk her for å laste ned rapporteringsskjema

Send søknaden på e-post til post@alver.kommune.no eller med brev til:

 • Alver kommune
  Landbrukskontoret
  Postboks 4
  5918 Frekhaug

Du kan òg søkje elektronisk via altinn.no.

Nye søkjarar blir oppmoda om å kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Dette er for å sikre seg at landbrukseigedommen er registrert i Landbruksregisteret.

Søknadsfrist:

Søknadar må sendast via Altinn:

 • 15. mars
 • 15. oktober

Kven kan få tilskott?

Landbruksføretaket ditt må drive vanleg jordbruksproduksjon og vere registrert i Einingsregisteret. Føretaket må vere registrert som meirverdiavgiftspliktig og levere årsoppgåve som landbruksføretak.

Føretak som berre søkjer tilskott til birøkt, er unnateke kravet om å drive vanleg jordbruksproduksjon. Det er elles avgrensingar knytte til driftsfellesskap og eigarforhold.

Klage på vedtak

Du kan klage på det endelege vedtaket innan tre veker frå du tok imot det. Dette gjeld sjølv om du har fått melding om vedtaket frå Landbruksdirektoratet. Forklar kva du er misnøgd med, og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du ta kontakt med kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, sender vi saka vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kva seier lova?

Søkje avløysarordning i jordbruket

Avløysarordninga er ein del av velferdsgodene i landbruket. Du kan søkje om tilskott til avløysing ved mellom anna:

 • ferieavvikling
 • sjukdom
 • svangerskap/fødsel/adopsjon
 • følgje av sjukt barn til behandling
 • dødsfall i nær familie

Tilskottet skal dekkje utgifter til lønn, feriepengar, arbeidsgivaravgift og avgiftspliktig køyregodtgjersle til avløysaren.

Slik søkjer du

Du fyller ut søknadsskjemaet frå Landbruksdirektoratet.

Trykk her for å laste ned skjema for produksjonstilskott i jordbruket og tilskott til avløysing ved ferie og fritid.

Tilskot til avløsning ved sjukdom og fødsel.

Send søknaden på e-post til post@alver.kommune.no eller med brev til:

 • Alver kommune
  Landbrukskontoret
  Postboks 4
  5918 Frekhaug

Søknadsfrist:

Søknadar må sendast via Altinn:

 • 15. mars
 • 15. oktober

Kven kan søkje?

Landbruksføretak

Vilkår

Avløysaren må vere minst 15 år og kan ikkje ha inntekt frå gardsbruket eller vere ektemake/sambuar til ein som har inntekt frå gardsbruket.

Føretaket driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert i Einingsregisteret, er registrert som meirverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgåve som landbruksføretak.

Kva skjer vidare?

Kommunen skal hente inn dei opplysningane som er nødvendige for å gjere eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngiving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngiving dersom du kan bli misnøgd med vedtaket.

Dersom grunngivinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å kontakte kommunen før klagefristen for vedtaket går ut. Sjå i søknadsskjemaet når det gjeld tidspunktet og retningslinjene for utbetaling av tilskottet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.

Kommunen vil behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når vi ventar at vedtaket vil bli gjort.

Klage på vedtak

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med, og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du ta kontakt med kommunen. Står kommunen fast på avgjerda, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kva seier lova?

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Søkje spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Du kan søkje kommunen om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift.

Møter med rettleiing

Det blir arrangert to SMIL møter med rettleiing til korleis ein fyllar ut søknadsskjema, aktuelle tiltak innanfor ordninga og korleis ein brukar dei digitale kartløysningane best mogleg.

Måndag 26. februar: Digitalt møte kl. 20.00

Møtelenke: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q1NmZjZTAtMGIyZC00Zjk2LThiY2YtY2VlZDYzMmMxN2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9d6e533-ea40-4f45-93e6-f28ff10ace53%22%2c%22Oid%22%3a%22bf610381-bfa6-49f1-b15f-e0c7ef809a3b%22%7d 

Møte-ID: 351 768 834 475
Passord: zHSUxy

Onsdag 28. februar: Fysisk møte kl. 20.00
Stad: Kantina 2. etasje, kommunehuset på Frekhaug

Slik søkjer du

Søknadsfrist er 10. mars.

Kven kan søkje?

Føretak eller privatpersonar som driv eller eig ein landbrukseigedom.

Krav til søkjar

Vi kan gi tilskott til gjennomføring av tiltak som tar vare på natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet.

Vi kan òg gi tilskott til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forureining eller risiko for forureining frå jordbruket.

Kva skjer vidare?

Kommunen avgjer søknaden om tilskott og prioriterer søknader som ligg innanfor tiltaksstrategien til kommunen.

Trykk her for SMIL-strategi for Alver kommune

Har du fått innvilga tilskott, blir det utbetalt etter skriftleg oppmoding frå deg og når tiltaket har fått godkjent sluttrekneskapen. Du kan få utbetalt forskott på bakgrunn av godkjend dokumentasjon etter kvart som delar av tiltaket er utført.

Kommunen vil behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg tilbakemelding frå oss om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Sende utbetalingsanmoding

Vilkår for å få utbetalt tilskudd må vere oppfyld for at utbetalingsanmodinga kan sendast inn.

Du kan sende utbetalingsanmodinga digitalt via Altinn:

 • Logg deg inn i altinn.no
 • Velg kven du skal representere (føretak eller privatperson)
 • Velg “Alle skjema” og søk fram skjemaet som du skal registrere utbetalingsanmoding for
 • Velg “Start teneste" og eventuelt “Vidare”
 • Klikk på den blå knappen "Registrer utbetalingsanmoding" under søknaden

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket innan tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til landbruksavdelinga. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer å endre i vedtaket, og grunngi det. Du kan be om rettleiing frå kommunen. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir send dit, skal vi vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, sender vi saka til Statsforvaltaren.

Kva seier lova?

Forskrift om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Søkje tilskott til drenering

Formålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord, til fordel for både avlingar og miljø. For planerte areal kan det òg bli gitt tilskott til areal som ikkje er grøfta tidlegare.

God drenering eller grøfting er viktig for å få gode avlingar. Store delar av den dyrka jorda i Noreg har for dårleg drenering. Det gir dårlege veksttilhøve for plantene og ofte vanskelege innhaustingsforhold. Resultatet er mindre avlingar med dårlegare kvalitet. Dårleg drenert jord gir òg større risiko for tap av jord og næringsstoff til vatn og utslepp av klimagassar til luft.

Vi gir ikkje tilskott om tiltaket fører til

 • monaleg skade for annan eigedom og naturmangfald
 • stor fare for flaum og vassureining
 • fare for skade på automatisk freda kulturminne

Vi gir heller ikkje tilskott om du allereie har starta på tiltaket før du har søkt og fått innvilga tilskottet.

Slik søkjer du

Når du søkjer om tilskott, må du nytte skjemaet frå Landbruksdirektoratet som du finn her:

Trykk her for å laste ned søknad om tilskott til drenering.

Send søknadsskjemaet på e-post til post@alver.kommune.no eller med brev til:

 • Alver kommune
  Postboks 4
  5906 Frekhaug

Du får utbetalet tilskottet etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Du må gjennomføre tiltaket innan tre år frå då søknaden blei innvilga.

Kven kan søkje?

Målgruppa er eigar av eller føretak som leiger jordbruksareal med behov for ny drenering.

Klage på vedtak

Kommunen gjer vedtak om søknaden. Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med, og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du ta kontakt med kommunen. Blir avgjerda i kommunen ståande, kan du klage vidare til Statsforvaltaren.

Søkje erstatning for husdyr som er drepne eller skadde av rovvilt

Du kan få erstatning når husdyr er drepne eller skadde av rovvilt. Det er naturmangfaldslova som regulerer dette.

Statens naturoppsyn skal undersøkje daude eller skadde dyr. I dei tilfella der dyr er forsvunne på beite og ein ikkje kan finne kadaveret for å slå fast dødsårsaka, kan Statsforvaltaren likevel erstatte tapet dersom Statsforvaltaren meiner at det er svært sannsynleg at rovvilt står bak tapet.

Husdyr vil mellom anna seie sau, geit, storfe.
Rovvilt vil seie gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn.

Slik søkjer du

Fyll ut det elektronisk søknadsskjemaet om rovvilterstatning.

Trykk her for å laste ned elektronisk søknad om rovvilterstatning

Kven kan søkje?

Husdyreigarar.

Kva seier lova?

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q1NmZjZTAtMGIyZC00Zjk2LThiY2YtY2VlZDYzMmMxN2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9d6e533-ea40-4f45-93e6-f28ff10ace53%22%2c%22Oid%22%3a%22bf610381-bfa6-49f1-b15f-e0c7ef809a3b%22%7d


Sist oppdatert: 12.02.2024
Publisert: 02.08.2018