Avlastingstilbod

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjema for helse og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post på vanleg måte.

Trykk her for å få meir informasjon om korleis du kan sende søknaden elektronisk på ein trygg måte.

Du kan også:

  • levere søknaden og vedlegga på innbyggjarservice i Knarvik, på Frekhaug eller Manger
  • sende søknaden med posten til Alver kommune, Forvaltningskontoret, Postboks 4, 5906 Frekhaug
Kva får du?

Avlasting vert gjeve på timesbasis eller gjennom eit eller fleire døgn, i heimen eller på institusjon.

Med avlasting får du som foreldre/pårørande nødvendig og regelmessig avbrekk frå krevjande omsorgsoppgåver, og moglegheit til å ivareta andre familierelasjonar, til dømes søsken og parforhold, og sosiale nettverk.

Barnet/ungdommen får eit individuelt tilrettelagt avlastingstilbod med tilpassa aktivitetar. Tilbodet som vert gjeve er i samråd med ønskjene og behova til familien.

Krav til søkjar

Du kan få avlasting om du har eit særleg tyngande omsorgsarbeid for familiemedlemmar som har ei psykisk eller fysisk funksjonsnedsetjing.

Kontakt oss

Vi har ope kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00. Telefontid er mellom klokka 10.00 og 12.00

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på vanleg e-post.


Sist oppdatert: 06.09.2021
Publisert: 27.09.2019