HeimSkule og utdanningPPT (Pedagogisk-psykologisk teneste)

PPT (Pedagogisk-psykologisk teneste)

Kva gjer PPT?

På PPT-kontoret arbeider fagfolk med ulik bakgrunn og erfaring. Vi samarbeider med foreldre og tilsette i skule og barnehage for å bidra til at barn og unge får ei god og likeverdig utvikling. Til dømes hjelper vi skulen i arbeidet med å gjere undervisninga tilpassa elevane sine behov for å unngå at dei kjem til kort fagleg eller sosialt.

Foreldre og tilsette i barnehage og skule kan søkja råd i spørsmål som gjeld utvikling og opplæring for barn og ungdom. 

Alle tilsette i PPT har teieplikt.

Korleis arbeider vi på PPT-kontoret?

Vårt arbeid med barnet startar oftast med ein samtale med brukaren sjølv, eller dei som kjenner barnet best - foreldra. Deretter utfører vi ei kartlegging i samarbeid med brukaren og  dei som er i nær kontakt med barnet/den vaksne. Kartlegginga munnar ut i ei sakkunnig vurdering om kva barnet eller den vaksne treng av særskilt tilrettelegging i barnehage eller skule.

PPT driv rådgjeving til føresette og fagpersonar, førebyggjande arbeid, gjennomfører kartlegging og ulike testar og tilviser vidare til 2. linjetenesta.

Målgruppe

Målgruppa til PPT er i første rekke barn som viser vanskar som er større enn det ein til vanleg kan venta hos barn, eller som står i fare for å utvikle særskilde vanskar. PPT driv med utgreiing av vanskar hos barn, elevar og vaksne.

Kva arbeider vi med?

PPT driv med utgreiing av vanskar hos barn, elevar og vaksne, og gjev rettleiing til barnehage og skule. 

Døme på vanskar vi utgreier er:

 • Lærevanskar/fagvanskar
 • Språk-og talevanskar
 • Lese-/skrivevanskar
 • Barn med redusert funksjonsevne
 • Psykiske vanskar, til dømes depresjon og angst
 • Vanskar med konsentrasjon og merksemd
 • Samspelsvanskar
 • Skulevegring
 • Sosiale utfordringar
 • Ulike typar utviklingsvanskar

PPT er ikkje ein behandlande innstans, men kan bidra med vidare tilvising av born i hjelpesystemet.

Tilmeldingsskjema

Hugs å ikkje sende sensitiv informasjon på e-post.

Kontakt

Kven kan ta kontakt?

PPT startar som hovudregel med ei tilvising i samarbeid med andre instansar som barnehage, skule, helsestasjon og lege.

PPT har jamnlege møter med barnehage og skule der føresette og kan delta. 

 • Når andre enn foreldra ønskjer at barnet skal få hjelp frå PPT, må foreldra alltid gje samtykke før det blir teke kontakt. PPT-kontoret må ha skriftleg samtykke før vi kan starta utgreiing, men foreldra er velkomne til å drøfte problem eller spørsmål når dei er usikre på utviklinga til eit barn eller ungdom. Ungdom og vaksne kan ta direkte kontakt.

Det fins eit unntak. Det er ikkje eit krav at foreldre samtykkjer når ein høyrer barn i saker etter opplæringslova § 9a-3. Psykososialt miljø. Barnet sin rett til å bli høyrt er ein sjølvsendig rett for barnet. 

Alle tenester er gratis.

Kontaktinformasjon og tilsette
 • Kenneth Wie
  Leiar
 • Roy Joa
  PP-Rådgjevar
 • Anne Andreassen
  Logoped 
 • Heidi Dalseng
  PP-Rådgjevar

 • E-post: ppt@meland.kommune.no

Samarbeidspartnarar

PPT samarbeider med andre kommunale tenester som barnevern og helsestasjonar. Eksterne samarbeidspartnarar er til dømes Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Nordhordland (BUP) og Statped Vest.

Vidaregåande skule

Elevar i vidaregåande skule må vende seg til den fylkeskommunale tenesta.

Kva seier lova

Lovgrunnlag

Opplæringslova §5-6/ barnehagelova §19
PPT skal hjelpe barnehagar og skular i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for barn/elevar med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal sørgje for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering (Opplæringslova §5-3 og barnehagelova §19a og 19d) der lova krev det. Departementet kan gje forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

Opplæringslova

Barnehagelova


Sist oppdatert: 11.03.2019
Publisert: 25.04.2018