HeimPlan, bygg og eigedomOverordna planar

Overordna planar

Digital planoversikt

Kommunen sitt nye plansystem vil gjerast tilgjengeleg i digital planoversikt etterkvart som nye planar vert vedtekne.

Trykk her for å gå til planoversikta.

Kommuneplan for Alver kommune

Kommuneplanen er sett saman av fleire dokument. KPS - kommuneplanen sin samfunnsdel og KPA - kommuneplanen sin arealdel. Etterkvart som desse dokumenta vert vedtekne vil dei verte tilgjengeleg her.

Gamle kommuneplanar frå tidlegare kommunar

I tida fram til Alver kommune får ny kommuneplan er det dei eksisterande overordna planane i tidlegare Lindås, Meland og Radøy kommunar som gjeld. Desse er no kommunedelplanar inntil ny kommuneplan vert vedteke for Alver. 

Områdeplanar og tidlegare temaplanar

For einskilde område vert det utarbeidd områdeplan. Ein områdeplan er ein kommunal plan og reguleringsplan, som regel for eit litt større geografisk område. Temaplanar kan vera fagplanar og kommunedelplanar for bestemte sektorar som til dømes kultur, helse og oppvekst med fleire.

Planregister

For meir informasjon om arealplanar inkludert private reguleringsplanar, kan du nytta vårt planregister. 

Trykk her for å gå til Alver kommune sitt planregister.


Sist oppdatert: 29.10.2020
Publisert: 05.10.2018