Tilbod til veteranar

Helsehjelp

Forsvaret er ansvarleg for helseoppfølging før, under og inntil eitt år etter deltaking i internasjonale operasjonar. Deretter har det ordinære sivile helsevesenet ansvar for naudsynt helseoppfølging. Forsvaret har og tilbod for veteranar ved Institutt for militærpsykologi og stressmestring, eller Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Dette vil vere eit supplement til det sivile helsevesenet, og kan gje råd og utgreiing knytt til psykiske lidingar.

Kven kan hjelpe?

Her er viktige kontaktpunkt for veteranar og deira familie og vener som har behov for nokon å snakke med:

 • Norges Veteranforbud for internasjonale operasjonar (NIVO)
  Nettside: www.nvio.no
  Telefon: 940 12 200
 • Kameratstøttetelefon
  Nettside: www.kameratstøtte.no
  Telefon: 800 45 500
 • Skadde i internasjonale operasjonar (SIOPS)
  Nettside: www.siops.no
  Telefon: 22 69 56 50
 • Forsvarets Veteransenter, Bæreia
  Nettside: www.forsvaret.no/veteransenteret
  Telefon: 62 82 01 00
 • Forsvarets grøne linje (samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS)
  Telefon: 800 30 445
 • Forsvarets «opne dør»
  Telefon: 800 85 000
 • Forsvarets nettside for veteranar
  https://forsvaret.no/veteraner/
 • Fastlegen
  Fastlegen er sentral når det gjeld å vurdere oppfølgingsbehov, og eventuelt tilvise til andre delar av hjelpeapparatet i kommunen eller i spesialisthelsetenesta.
 • Nordhordland legevakt
  Døgnopen interkommunal legevakt for kommunane i Nordhordland. Alle telefonsamtalar vert lagra på lydlogg. Du møter autorisert sjukepleiar i telefonen. Nasjonalt legevaktsnummer: 116 117
 • NAV
  NAV gjev hjelp og rettleiing om arbeid og økonomi. For meir informasjon, sjå oversyn på www.nav.no eller ta kontakt på telefon 55 55 33 33.

  NAV Elverum har landsdekkande funksjon knytt til rådgjeving til veteranar. Her kan du kontakte:
  Gunn.strand@nav.no, telefon: 907 03 355
  Guri.hammervold.johansen@nav.no, telefon: 997 22 324
  Mette.seland.pettersen@nav.no, telefon: 404 92 115
 • Meland kommune – avdeling for psykisk helse og rus
  Innbyggjarar i Meland kan søke bistand frå avdeling for psykisk helse og rus. Hjelpa er gratis og har fokus på å kunne meistre kvardagen på ein betre måte.
  Les meir om tenesta her.

Sist oppdatert: 26.11.2018
Publisert: 28.09.2018