HeimBarnehageRedusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Slik søkjer du

Søknadsskjema - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Du søkjer ved å nytte det elektroniske søknadsskjemaet vårt.

  • Du må leggje ved sjølvmeldinga di som dokumentasjon. Dersom noko ikkje er registrert på sjølvmeldinga av person- eller kapitalinntekt, må anna relevant dokumentasjon leggjast ved søknaden, eller sendast til: Meland kommune postboks 79, 5906 Frekhaug.
  • Dersom inntekta di er endra frå førre år, må du leggje ved dokumentasjon som viser dette.
  • Som hovudregel gjeld søknaden for eitt barnehageår om gongen.
  • Du må søkje innan 1. september for å få moderasjon frå oppstarten av nytt barnehageår. Elles gjeld retten til moderasjon frå og med første heile månad etter søknadstidspunktet.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

  • Maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga
  • Den samla inntekta til hushaldninga er lågare enn 533.500 kroner

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 533.500 per år som har 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid.

Les meir

Trykk her for å lese meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider.


Sist oppdatert: 19.02.2019
Publisert: 25.05.2018