HeimBarnehageRedusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Slik søkjer du

Søknadsskjema - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Du søkjer ved å nytte det elektroniske søknadsskjemaet vårt.

  • Du må leggje ved sjølvmeldinga di som dokumentasjon. Dersom noko ikkje er registrert på sjølvmeldinga av person- eller kapitalinntekt, må anna relevant dokumentasjon leggjast ved søknaden, eller sendast til: Meland kommune postboks 79, 5906 Frekhaug.
  • Dersom inntekta di er endra frå førre år, må du leggje ved dokumentasjon som viser dette.
  • Som hovudregel gjeld søknaden for eitt barnehageår om gongen.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

  • Maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga
  • Den samla inntekta til hushaldninga er lågare enn 533.500 kroner

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 533.500 per år som har 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid.

Les meir

Trykk her for å lese meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider.


Sist oppdatert: 13.03.2019
Publisert: 25.05.2018