Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Søknadsfrist er 1. juni for SMIL – midlar for 2018. Kommunen har 190 000,-  til fordeling

Gjennom denne ordninga kan du søkja midlar til  skjøtsel og restaurering  knytt til kulturlandskap, kulturminne,  verneverdige bygningar, tiltak som aukar opplevingsverdien  i kulturlandskapet og betre tilgjenge. Det er vedteken ny SMIL –strategi i  2016, og fylgjande tema som vil verta spesielt prioritert.

  • Framleis satsing på biologisk mangfald, stell og rydding av beitemark med særleg vekt på truga landskapstypar som kystlyng og strandeng.
  • Tiltak hjå nyetablerte bønder dei 5 første åra etter overtaking
  • Tiltak knytt til å sette i stand bygningsmasse med tanke på ny aktivitet under gamle tak  eller tradisjonell bruk og tiltak knytt til tørrmura element og heilskapleg kulturmiljø
  • Gjennomføring av fellestiltak knytt til kartlegging av avrenning frå landbruksareala til vatn og vassdrag.

Frå 2015 er det berre dei som oppfyller vilkåra produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket som kan søkja. Dersom det skal søkjast på leigejord må landbrukseigedomen sin eigar gje samtykke til gjennomføring av prosjektet.

Søkjar må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eigd og leigd jordbruksareal som føretaket disponerer. Kulturminner, område som er viktige for biologisk mangfald, areal med risiko for tap av jord og næringsstoff  og andre tilhøve av miljømessig betyding skal vera kartfesta og beskrive.

Det skal søkjast  på eige søknadsskjema.

Ta kontakt med landbruksforvaltinga i Meland dersom du har spørsmål eller treng hjelp til planlegging. Søknadsskjema finn du her.

 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) – tilskot

Skogeigarar kan søkja om tilskot til fylgjande tiltak innan nærings- og miljøtiltak i skogbruket:

  • Skogkultur
  • Miljøtiltak i skog
  • Andre aktivitetsfremjande tiltak i skogbruket

Føremålet med ordninga er å stimulera til auka verdiskaping i skogbruket, samstundes som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminne i skogen vert ivareteken, og utvikla vidare.

Det er vedteken ny NMSK-strategi i 2016, med prioriteringar og tilskotssatsar for Meland kommune.

Søknadar handsamast fortløpande.
Ta kontakt med landbruksforvaltinga i Meland dersom du har spørsmål. Søknadsskjema finn du her.

 

Drenering i jordbruket

Meland kommune har fått tildelt kr. 170 000 i tilskot til drenering. God drenering er avgjerande for å kunne auke matproduksjonen i åra som kjem, og er eit viktig klima og miljøtiltak.

Du må søkja før du startar på arbeidet. Tilskotssatsane er  2 000 kr/daa ved systematisk grøfting inkludert profilering eller omgraving. For usystematisk grøfting inkludert avskjæringsgrøfter er satsen 30kr/meter, maks kr 2 000 pr. daa. Berekna tilskot under 3 000 kr per søknad blir ikkje utbetalt.

Søknader om tilskot til drenering skal sendast til kommunen på eige søknadsskjema. Fortløpande søknadsfrist. Ta kontakt med landbruksforvaltninga for meir informasjon. Søknadskjema finn du her.

Web levert av CustomPublish