Skjema

Under finn du oversikt over dei skjema Meland kommune har tilgjengelig per i dag.

Elektroniske skjema som er tilgjengelege pr i dag kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Pdf- versjonar må skrivast ut og sendast per post eller på e- post til kommunen, epost: postmottak@meland.kommune.no

Skjema som inneheld sensitiv informasjon, skal ikkje sendast på e- post.

Søknad om barnehageplass: KF 467 er for barnehageåret 2018/19 - KF-467B er for barnehageåret 2017/18

A
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)
Avtale om leige av jord

B
Barnehage - Ny plass, endring/overføring og oppsigelse (KF-467)
Barnehage - Ny plass, endring/overføring og oppsigelse (KF-467B)
Barnevern - Meldeskjema offentleg instans
Barnevern - Meldeskjema privatperson
Bestill legetime på nett
Besøksheim - søknadsskjema
Blanketter frå Direktoratet for byggkvalitet
Borgarleg vigsel
Bustøtte - søknadsskjema

F
Feilmelding BKK
Forfall
Fosterheim - korleis bli fosterheim ?
Fritak for bu og/eller driveplikt - søknad om
Fritak frå gjødselplan - søknad om

G
Godkjenning av spreieareal - søknad om

H
Helse og omsorgstenester - søknadsskjema
Hjelpeverge - søknadsskjema
Høringsuttalelse (KF-239)

K
Kommunal bustad - søknadsskjema
Kulturmidler - søknad om kulturminnevern med frist 1. mars (KF-109A-1256)
Kulturmidler - Søknad om tilfeldige tilskudd (KF-109A-1256)
Kulturmidler med frist 1.mars (KF-109A-1256)
Kulturskulen - søknadsskjema

L
Ledige stillingar
Ledsagerbevis - Søknad om (KF-177)
Lån/ leige av rom i kommunale bygg - søknadsskjema

M
Meland kommune - nettside - tilbakemeldingsskjema
Melding om ugildskap - politiske møte
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195F)

O
Oppstartsmøte - bestillingsskjema

P
Pakteavtale
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-125C)
Permisjon fra undervisning (KF-255C)
Politiattest

R
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Skjema - melding om individuell tilrettelegging i barnehage
Skjema frå Landbruksdirektoratet
Skjema frå NAV
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-278E)
Spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage - søknad (KF-582)
Startlån/ bustadtilskot - søknadsskjema
Støttekontakt/ fritidskontakt - søknadsskjema
Støttekontakt/ fritidskontakt, dagtilbod, avlasting - timeliste
Søknad om løyve til graving i offentleg veg
Søknad om oppretting/endring av matrikkeleining/rekvisisjon av oppmålingsforretning - pdf
Søknad om oppretting/endring av matrikkeleining/rekvisisjon av oppmålingsforretning - utfyllbart

T
Tilskudd til inkludering av flyktninger (KF-607)
Tilsynsførar - rapportskjema
Timeliste
Timeliste støttekontakt og avlastar
TT- kort - legeerklæring
TT- kort - søknadsskjema

V
Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)

Ø
Økonomisk sosialhjelp - søknadsskjema
Web levert av CustomPublish