Rullering av kommuneplanen sin arealdel på deltema – Areal for gjenbruksmassar

Meland kommune skal rullere kommuneplanen sin arealdel. Eit av tema som skal rullerast er areal for gjenbruksmassar (jord- og steinmassar) i kommunen.

Mykje utbygging generer overskotsmassar, og kommunen har som mål at desse massane skal plasserast permanent på gode plassar, og at dei skal nyttast til fornuftige føremål, som til dømes forbetring av eksisterande jordbruksareal, eller opparbeiding av nytt jordbruksareal.

Det vart halde eit dialogmøte 8. mars, slik at vi kunne få innspel og drøfte korleis vi skal finne best mulig eigna areal til forbetring av jordbruksareal og høve for å laga nytt jordbruksareal.

Kommunen ynskjer innspel på areal som kan vere eigna for handsaming av overskotsmassar. 
Innspel kan sendast på e-post til: postmottak@meland.kommune.no
Fristen for å komma med innspel er 8. april 2018.

Kontaktpersonar:

Marius F. Knudsen
Tlf.: 56 17 11 86
marius.knudsen@meland.kommune.no 

Kristin Nåmdal
Tlf.: 56 17 11 67
kristin.namdal@meland.kommune.no 

Foto: Marius F. Knudsen
Foto: Marius F. Knudsen
Web levert av CustomPublish