Rådgjevarar

Rådgjevargruppa fungerer som fagleg støtte både for rådmann og tenesteområdeleiarar. Rådgjevarane har oppgåver knytt til ulike typar saksbehandling og er medaktørar og medspelarar i prosessar kring utvikling, fornying og omstilling. I gruppa er det samla fagkompetanse innan fleire ulike område, som skule, barnehage, helse, sosial, pleie og omsorg og kommuneplan.

Dei har ulike oppgåver innan sakshandsaming og er også sentrale medaktørar og medspelarar i prosessar kring utvikling, fornying og omstilling.

Web levert av CustomPublish