Klageadgang - høve til å klage på enkeltvedtak

Etter forvaltningslova § 28 er det høve til å klage på alle enkeltvedtak.

Klageinstans vil då vere anten Fylkesmannen (klage etter særlov) eller den kommunale klagenemnda, som er personidentisk med formannskapet (når saka ikkje kjem inn under særlov).

Klagen skal uansett sendast til Meland kommune, pb. 79, 5906 Frekhaug eller på e- post: postmottak@meland.kommune.no

Ved enkeltvedtak vil det bli opplyst i vedtaksbrevet om korleis klageordninga er.

Web levert av CustomPublish