Frekhaug helsestasjon

Målsettinga er gjennom helsestasjons- og skulehelsetenesta å fremja psykisk og fysisk helse fremma gode sosiale og miljømessige forhold samt og førebyggja sjukdomar og skader.

Frekhaug helsestasjon er open frå kl.08 - 15.30 mandag til fredag.

Tilbod:

Gratis HPV- vaksine til 1. juli 2019

Helsestasjon:

 • Heimebesøk etter fødsel
 • Rutinemessige barnekontollar
 • Barnekontroll med lege
 • Vaksinasjon
 • Tid til familierettleiing er prioritert.
 • Barselgrupper med helsesøster/jordmor
 • Småbarnstreff på Eldresenteret torsdagar kl. 10.30 - 13.30

Skulehelsetenesta:

 • Vaksinasjon
 • Helsekontrollar
 • Enkeltsamtalar med- og oppfølging av elevar med ulike behov
 • Helsesøster har faste kontordagar på barne- og ungdomsskulane
 • Helsesøster har grupper og deltar i undervisning på skulane

Målgruppe:

Barn og unge 0-20 år busett i Meland kommune

Svangerskap og fødsel:

Kommunen har tilsett jordmor i 50 % stilling. Målsetjinga er å gje gravide tilbod om svangerskapskontrollar hjå både jordmor og lege. Tilbodet gjeld dei som er busett i kommunen, og dei gravide som har fastlege i kommunen.

Tilbod:
 • Svangerskapskontrollar i samarbeid med lege.
 • Jordmor heim etter fødsel (prøveprosjekt frå hausten 2011).
 • Oppfølgjing av mor og barn den første tida etter fødsel.

Tilbodet gjeld i normal arbeidstid. Jordmor samarbeidar tett med helsesøster eller lege der det er ønskjeleg. Svangerskapskontrollane føregår på fastlegane sine kontor. Oppfølgjing etter fødsel kan føregå på legekontor eller Frekhaug helsestasjon.

Pris:

Kontrollar hjå jordmor er gratis. Vi vil ta litt betalt for eventuell bruk av materiell, medikament og utstyr som normal ikkje inngår i konsultasjonane (kun til kostpris).

Fødsel:

Helse Bergen (Haukeland Universitetssjukehus) har ansvar for fødselshjelp og følgjeteneste ved fødsel.

Andre aktuelle tenester:

BUP Nordhordland: 56 34 33 00

Web levert av CustomPublish