Barnehagar

Barnehagesektoren ligg under ansvaret til Rådgjevartenesta, v/ barnehagefagleg rådgjevar.

Rådgjevartenesta v/ barnehagefagleg rådgjevar har barnehagemynde i høve til:

 • Godkjenning og tilsyn av alle barnehagane i kommunen.
 • Økonomisk likebehandling av private barnehagar,
 • Barnehageopptak og sakshandsaming i høve til barnehageområdet.

Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet. Vi jobbar både for å gje barna dine eit trygt omsorgsmiljø – og eit godt læringsmiljø.

Skal du søkje barnehageplass ? Du finn link til søknadsskjema under "Sjølvbetening" i høgremenyen. Du kan søkje barnehageplass heile året, men fristen for å vere med på hovudopptaket 2017/2018 er 1. mars.

Vi har 9 barnehagar i Meland, 1 er kommunal og 8 private. Meland kommune gjennomfører samordna opptak. Det betyr at du må sende søknaden din til kommunen anten du søkjer plass i kommunal eller privat barnehage.

Dei private barnehagane har eigne opptakskriterier. Desse finn du i vedtektene til dei enkelte barnehagane, sjå heimesidene deira.

Krav til søkjar:

Lovfesta rett til barnehageplass gjeld berre i hovudopptaket, og berre om du har søkt plass innan 1. mars. 

Søkjer du plass i hovudopptaket må ønska oppstartsdato seinast vere:

 • 31. august 2017 viss barnet ditt fyller eitt år seinast i løpet av august
 • 31. september 2017 viss barnet fyller eitt år i september
 • 31. oktober 2017 viss barnet fyller eitt år i oktober
 • 30. november 2017 viss barnet fyller eitt år i november (dette er eit lovforslag, og gjeld berre om Stortinget fattar vedtak om dette våren 2017)

Hovudopptaket  skjer i perioden frå mars til mai/juni. I denne perioden kan du ikkje endre på søknaden. Det er mogeleg å søkje om barnehageplass utanom hovudopptaket.

Søknadsskjema finn du her. For nærare informasjon om opptaket, ta kontakt med barnehagefagleg rådgjevar Mette M. Træland, tlf. 56 17 10 00/ 1073. 

Maksimalpris for ein barnehageplass pr. 01.01.2017 er 2 730 kroner per månad for heiltidsplass.

Venteliste:

Står du på venteliste for 2016/2017?  Hugs at du må sende ny søknad for å vera med på hovedopptaket for barnehageåret 2017/2018.

Einskilde barn har rett til prioritet. Sjå meir på Udir sine heimesider - Lover og forskrifter. Dersom du søkjer om prioritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagane sine vedtekter finn du meir informasjon om barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finner du på den enkelte barnehage si nettside, eller ved å ta kontakt med barnehagen.

Dokumentasjon og vedlegg til søknaden, sender du til følgjande postadresse: 

 • Meland kommune, Postmottak, Boks 79, 5906 Frekhaug 

Maksimalpris for barnehageplass pr. 01.01.2017 er kr. 2.730 per månad for heiltidsplass. Matpengar og liknande kjem i tillegg. 

Du kan få redusert pris dersom:

 • Du har fleire barn i same barnehage.. Du må betale full pris for det eldste barnet, får 30 prosent avslag på prisen til barn nummer to og 50 prosent avslag for barn nummer 3 (og fleire)

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

 • Frå 1. mai 2015 skal ingen hushald betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass.
 • Frå 1.januar 2017 gjeld dette for hushald som har ei samla inntekt som er lågare enn 500 500 kroner.

Har du rett på gratis kjernetid?

 • Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.
 • Hushald med inntekt lågare enn kr 417.000 per år som har 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid. 
 • Vedtekne barnehage, skule og sfo- ruter finn du her
 • Informasjon om redusert foreldrebetaling finn du her

 

 

 

Web levert av CustomPublish